Kontakty

Kontaktujte nás ...

Email

Facebook

Otevírací doba:

AVENDI s.r.o.  IČO: 7677057,  DIČ: CZ07677057, Společnost s ručením omezeným; Krajský soud v Brně, odd. C vložka 109500
Datová sch.: ishrsiu, datum vzniku: 20. 12. 2018

 

Otevírací doba:

AVENDI s.r.o.

Zámek 369/3
Drnholec 69183

Česká republika
IČO:07677057

INFORMACE - LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY

Zákonné informace o právech a povinnostech.

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

1. ÚČEL DOKUMENTU

1.1 Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních
údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen
GDPR“ nebo „nařízení“).

2. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

2.1 Správcem Vašich osobních údajů je AVENDI s.r.o., IČ 07677057 , provozovna Zámek
369/3, Drnholec, 691 83 (dále jen „správce“).
2.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Zámek 369/3, Drnholec,
691 83, adresa elektronické pošty autoopravna@avendi.cz, telefon 602 149 042, 608 672 880.
2.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem
před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
3.2 V rozsahu informativního zasílání zprávy o možném termínu technické kontroly vozidla je
zákonným důvodem udělení souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je realizace smlouvy o dílo a v této souvislosti
provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, zejména příprava nabídky
podmínek uzavření smlouvy.
4.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.
22nařízení.

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění podle smlouvy o dílo, a dále
uloženy po dobu pěti let.
5.2 Po skončení pětileté lhůty budou osobní údaje uchovávané v písemné formě zničeny a v
elektronické formě anonymizovány.

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zaměstnanci správce a jiné osoby
podílejícíse na plnění smlouvy o dílo.
6.2 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1 Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo
   7.1.1 požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,
   7.1.2 požádat o kopii těchto osobních údajů,
   7.1.3 požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
   7.1.4 požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou
potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,
   7.1.5 požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl.
18 GDPR,
   7.1.6 na přenositelnost Vašich osobních údajů.
7.2 Udělený souhlas s informativním zasílání zprávy o možném termínu technické kontroly
vozidla můžete kdykoli odvolat.
7.3 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je
porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111,
web: https://www.uoou.cz.
7.4 Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním
požadavkem a nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je
však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních
údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

AVENDI s.r.o., IČ 07677057
Poslední aktualizace 6.3.202

Mimosoudní řešení sporů ADR
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze
smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh
na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,
kterými jsou:
Česká ochodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/
a
Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.
tel.: +420 495 215 266
e-mail: spotrebitel@regio.cz
web: www.konzument.cz
Procesní pravidla jsou přístupná na:
https://www.konzument.cz/poradenstvi/jak-resit-spory/mimosoudni-reseni-vaseho-sporu.php
Poplatky za řízení nejsou, jazyk: čeština, může být vedeno ústní nebo písemnou formou.